Mohlo by Vás zajímat

Etický kodex evropského zeměměřiče

CePT - Geodetické služby a GIS se hlásí k tomuto kodexu, který byl schválen Valným shromážděním CLGE a GE v Římě 12. září 2009 - kodex v pdf

Definice činností zeměměřiče podle FIG4 (2004)

Zeměměřič je odborník s vysokoškolským vzděláním a technickými znalostmi, které mu umožňují vykonávat v součinnosti s jinými odborníky následující činnosti:

 • určovat, měřit a zobrazovat pozemky, trojrozměrné objekty, bodová pole a trasy;
 • shromažďovat a interpretovat informace vztažené k pozemkům a další geografické informace;
 • využívat těchto informací pro plánování a efektivní správu pozemků, moří a staveb, které se na nich nacházejí;
 • zabývat se výzkumem a dalším rozvojem výše uvedených aktivit.

Podrobný popis činností

Zeměměřič může zastávat jednu nebo více následujících činností, které se mohou odehrávat na povrchu nebo pod povrchem země nebo moře. Tyto aktivity může vykonávat sám, nebo v součinnosti s jinými odborníky:

 1. Určování rozměrů a tvaru Země a měření všech údajů potřebných k definování rozměrů, polohy, tvaru a obrysů kterékoli části Země, a pro sledování změn na ní probíhajících.
 2. Lokalizace objektů v prostoru a čase, jakož i lokalizace a sledování fyzikálních charakteristik, struktur a inženýrských prací na povrchu, nad povrchem nebo pod povrchem země.
 3. Vývoj, testování a kalibrace senzorů, přístrojů a systémů pro výše uvedené aktivity a pro další zeměměřické účely.
 4. Získávání a využívání prostorových informací prostřednictvím blízkého, leteckého a družicového snímkování a automatizace těchto procesů.
 5. Určování hranic soukromých nebo veřejných pozemků, včetně národních a mezinárodních hranic, a evidence těchto pozemků u příslušných úřadů.
 6. Navrhování, vytváření a správa geografických informačních systémů (GIS) a sběr, uchovávání, analýza, vedení, zpřístupňování a šíření geografických dat.
 7. Analýza, interpretace a integrace prostorových objektů a jevů v GIS, včetně vizualizace a komunikace těchto dat prostřednictvím map, modelů a mobilních digitálních zařízení.
 8. Studium přírodního a sociálního prostředí, zaměřování půdních a mořských zdrojů a využívání těchto dat pro plánování a rozvoj měst, venkova a regionů.
 9. Plánování, rozvoj a obnova nemovitého majetku, ať v městských či venkovských oblastech, pozemků či budov.
 10. Oceňování a vedení nemovitého majetku ať v městských či venkovských oblastech, pozemků či budov
 11. Plánování, zaměřování a management stavebních prací, včetně kalkulace nákladů.

Při realizaci předcházejících aktivit zeměměřiči zvažují příslušné právní, ekonomické, ekologické a sociální aspekty, které mohou jednotlivé projekty ovlivnit.

Autor českého překladu z anglického originálu Ing. Václav Slaboch, CSc., 29. listopadu 2009

Seznam zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí a předpis o svobodném přístupu k informacím