Geometrický plán

Je součástí listin, podle kterých se má provést zápis do katastru nemovitostí v případě, že je třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. GP je technickým podkladem k provádění změn v katastru nemovitostí a pro změny v katastrální mapě.

GP se používá pro změnu právních vztahů k nemovitosti, ke kolaudaci staveb, pro změnu hranic katastrálního území, obce, druhu pozemku apod.

Geometrický plán se vyhotovuje pro

a.  změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,

b.  rozdělení pozemku - kde se vyhotoví, pokud oddělením od původního pozemku vzniká pozemek nový. Tento plán pak slouží jako podklad pro případný odhad ceny převáděné části, pro sepsání kupní (nebo jiné) smlouvy a zároveň bude i nedílnou součástí těchto listin při jejich předložení ke vkladu práva do katastru nemovitostí. Pozor!!! Dělit a scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, které získáte na stavebním úřadě.

c.  změnu hranice pozemku - kde se vyhotoví, pokud dochází ke změně průběhu hranice mezi dvěma stávajícími pozemky.

d.  vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru - do KN slouží pro účely stanovené stavebním řádem a je neoddělitelnou součástí listiny předložené zápisu stavby do KN.

e.  určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3),

f.   doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu - kde se GP vyhotovuje, je-li potřeba do katastrální vyznačit pozemek, který byl v minulosti, kdy vlastnické vztahy nebyly "důležité", v rámci kolektivizace sloučen do většího půdního celku. Parcely ve zjednodušené evidenci (parcely pozemkového katastru, PK parcely) jsou vedeny zpravidla pouze v grafických mapách, které mají původ v mapování z dob Rakousko-Uherska a svou (ne)přesností nevyhovují dnešním podmínkám ani představám vlastníků. Doplnění těchto pozemků do katastrální mapy je nutné zejména v případech, kdy část takového pozemku má být předmětem převodu mezi dvěma vlastníky a kdy tyto pozemky ještě nejsou součástí katastru nemovitostí.

g.  opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,

h.  upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,

i.   průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků - kde se vyhotoví, mají-li být do katastru zapsány přesnější údaje o průběhu hranice pozemků. Tento GP je neoddělitelnou součástí listiny, ve které vlastníci dotčených pozemků potvrzují shodu na průběhu hranice v terénu.

j.   vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku - kde se vyhotoví tehdy, chcete-li (potřebujete-li, ap.) zatížit určitou část pozemku věcným břemenem - dříve se užíval termín "služebnost". Dnes musí takový rozsah být přesně vymezen geometrickým plánem, pokud se nejedná o celou parcelu - pak se GP nevyhotovuje.

Kdy je potřeba vyhotovovat geometrický plán?

Nejčastěji GP potřebujete když chcete:

  • prodat či koupit část pozemku,
  • vytyčit a upřesnit vlastnické hranice pozemku,
  • převést pozemek z původní zjednodušené evidence - bývalého pozemkového katastru do katastru nemovitostí (KN),
  • zaevidovat novostavbu do KN,
  • vyznačit oblast věcného břemene (VB), které bude zapsáno na část pozemku - např. VB chůze a vjezdu na pozemek, VB definující ochranné pásmo inženýrských sítí apod.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.