Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení vlastnických hranic pozemků je zeměměřickou činností, kdy se do terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle mapového podkladu (podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení). Mapovým podkladem je výsledek originálního mapování, pozemkových úprav a nebo v mapě technicky provedený a právně platný geometrický plán. Vzhledem k různé přesnosti dostupných podkladů se může polohová přesnost lomových bodů hranice pohybovat v rozmezí od +/- 0,40 m až +/- 2,83 m !!! 

S výsledkem vytyčení jsou seznámeni všichni dotčení vlastníci (vlastníci pozemků, na jejichž hranici byl vytyčen alespoň jeden lomový bod) na "seznámení vlastníků s vytyčením hranic pozemku", resp. musí jim být seznámení umožněno. O vytyčení se sepíše protokol a geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení dle vyhl. 26/2007 Sb., jejiž kopii spolu s kopií protokolu předá objednateli vytyčení, všem dotčeným vlastníkům a také příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost vlastníka není na závadu vytyčení.

Pokud s vytyčením dochází ke změně geometrického a polohovéhu určení nemovitosti (zpřesnění) může být vypracování také geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice a k tomu nutné tzv. souhlasné prohlášení o průběhu hranic pozemku. Musí ovšem obsahovat souhlasy všech dotčených vlastníků vytyčené hranice. Pokud např. jeden ze sousedů nesouhlasí, plán se nevyhotovuje, vlastnická hranice nebude zpřesněna a vyhotoví se jen dokumentace o vytyčení jako doklad o provedeném měření.

Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů (vždy je možná oprava hranic pozemků, existuje-li shodná vůle stran). Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

Kdy je prováděno vytyčení hranic pozemku?

  • v případě nejasnosti průběhu hranic pozemků,
  • v případě, kdy je rozdělován pozemek a nová hranice vychází z neznattelé vlastnické hranice,
  • v případě plánované výstavby plotu, či stavby na vlastnické hranici.