Ing. Jana Marešová, Ph.D.

Ing. Jana Marešová, Ph.D.
 • katastr nemovitostí
 • mapování
 • inženýrská a speciální geodézie
 • ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

Telefon: +420 775 743 043
E-mail: maresova@cept.cz
 

 

Zaměření:

řešení speciálních geodetických úkolů a grafické, výpočetní a statistické zpracování naměřených dat, geodetická dokumentace staveb pro projekční a architektonické kanceláře i za použití laserových skenovacích systémů, práce v katastru nemovitostí a v investiční výstavbě a výzkumná a publikační činnost, která je zaměřena převážně na aplikovaný výzkum a podporu úzké spolupráce mezi soukromým sektorem a vzdělávacími a výzkumnými organizacemi (vysoké školy apod.)

 

Vzdělání :

1998- 2002

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie. Doktorský studijní program, Obor Geodézie a kartografie, specializace Teoretická geodézie. Udělen akademický titul „doktor“ (Ph.D.). Název disertační práce: „Vybrané technologické postupy pro kontrolní měření stavebních objektů, jejich normalizační a metrologické zabezpečení“

1998 – 2000

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, Obor Učitelství odborných předmětů. Udělen akademický titul „bakalář“ (Bc.)

1993 - 1998

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Inženýrské studium na oboru Geodézie a kartografie. Udělen akademický titul „Inženýr“ (Ing.). Název diplomové práce:

1989 – 1993

SPŠ Stavební v Č. Budějovicích, Obor geodézie, ukončen maturitní zkouškou

 

Akreditované kurzy

2012

Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. V délce 15 hodin. Uděleno osvědčení o absolvování kurzu z programu celoživotního vzdělávání geodetů a katrografů.

2007

Národní asociace pro rozvoj podnikání. Kurz Základy podnikání. V délce 108 hodin. Uděleno osvědčení o rekvalifikaci.

2006 - 2007

Občanské sdružení Eurion. E-lerningový vzdělávací program Projektový manager. Rozsah 5 dnů presenčního školení. Uděleno osvědčení.

 

Zkušenosti

2007 - současnost:  OSVČ - členka sdružení FO – CePT – Geodetické práce a GIS – Český Krumlov, IČO: 74304313.

Zaměření: speciální geodetické, grafické a výpočetní práce, zpracování podkladových materiálů pro projekční a architektonické kanceláře, práce v katastru nemovitostí  a investiční výstavbě, vzdělávací a výzkumná činnost.

2013 - VŠTE v Českých Budějovicích, Katedra aplikovaných věd – vgarent předmětu Geodézie

2008-2010: VŠTE v Českých Budějovicích, Katedra aplikovaných věd – vedlejší pracovní poměr – akademický pracovník (výuka předmětů Geodézie, AutoCAD, Informatika)

2002 – 2006: geodetická firma Geoprogres spol. s r.o., Praha – trvalý pracovní poměr – pozice geodet, vedoucí geodet, technik

1998 – 2002: ČVUT v Praze, Fa stavební, Katedra speciální geodézie – vedlejší prac. poměr – technik, externí učitel

1993 – 2002: brigády u firem Geoprogres spol s.r.o., Metrostav a.s., Časopis Zeměměřič,  H+Co stavební firma a Katastrální úřad

 

Další aktivity

2008 – současnost – předsedkyně občanského sdružení Krajinak, o.s., jehož cílem je vytváření, zpracování, analýza, obnova a vedení digitální dokumentace kulturního a přírodního dědictví moderními metodami pro obecné využití.

 

Znalosti :

Počítače :

 • obecný software: Windows, MS Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Outlook), Internet, tvorba web.stránek,
 • grafické systémy: Microstation, KOKEŠ, AutoCAD, Atlas DMT, Topol,
 • ostatní software: MathCAD 8.0, Groma, Aldus Photostyler, Adobe Photoshop apod.

Jazyky : Angličtina (střední úroveň), Němčina (mírná úroveň)

Další informace

Vybrané publikace

 • DOLANSKÝ, T., ŠTRONEROVÁ, J., Prostorové metody pro stavební dokumentaci historických staveb. In. Dějiny staveb 2013, Nečtiny, 2013
 • ŠTRONEROVÁ J. Automatizace sběru dat aneb Úsvit geodetů? Zeměměřič, č.3+4, 2011, s.10-16.
 • DOLANSKÝ, T., ŠTRONEROVÁ, J., DOLANSKÁ, M.:Detailed documentation of synagogues in Prague. In: XXIIIrd International CIPA Symposium, Prague, 2011.
 • DOLANSKÝ, T., SKÁCILÍK, J., ŠTRONEROVÁ, J., DOLANSKÁ, M.: Precize 3D virtual model of Cesky Krumlov historical town centre.In: XXIIIrd International CIPA Symposium, 2011.
 • ŠTRONEROVÁ J., KAŠÁK K.: Moderní prostředky geodézie a jejich aplikace v archeologii. Presentace na konferenci: Počítačová podpora v archeologii. Pořadatel Archeologický ústav AV ČR. 2008
 • ŠTRONEROVÁ J.: Virtuální 3D modely měst – přehled. Zeměměřič, 15, 2008, v tisku.
 • ŠTRONEROVÁ J.: Streetmapper - Mobilní mapování. Zeměměřič, 14, 2007, č.12, s.38.
 • ŠTRONEROVÁ J.: Vlastnosti svazku laserového dálkoměru a jeho odrazu na různě umístěných plochách. Stavební obzor, 13,2004, č.3, s.92 - 95. V rámci grantu 103/02/0357 „Moderní optoelektronické metody topografie ploch“.
 • ŠTRONEROVÁ, J. a ŠTRONER, M.: Testování totálních stanic s pasivním odrazem III. Geodetický a kartografický obzor.50 (92),2004, č.8, s.160 – 165. V rámci VZ č.22 CEZ J04/98 21 000 0022.
 • ŠTRONEROVÁ, J. a POSPÍŠIL, J.: Testování totálních stanic s pasivním odrazem II. Geodetický a kartografický obzor. 50 (92), 2004, č.7, s.138 – 144. V rámci VZ č.22 CEZ J04/98 21 000 0022.
 • MAREŠOVÁ, J. Totální stanice s pasivním odrazem. In. 4.odborná konference doktorského studia. Brno: VUT, Fakulta stavební , 2002, s. 110. ISBN 80-214-2067-7. V rámci VZ č.22 CEZ J04 / 98 21 000 0022.
 • VOREL, V., MAREŠOVÁ, J. a ŠTRONER, M. Metody inženýrské geodézie při monitorování staveb. In. Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2002, s.182 – 186.(Autorský podíl 33%) V rámci VZ č.1 MSM 21 000 0001.
 • MAREŠOVÁ, J. a ŠTRONER M. Statistické zpracování měření tunelového ostění. In Aktuálne otázky banského meračstva a inžinierskej geodézie. Košice: Katedra geodézie a geofyziky, 2001, s. 97-105. ISBN 80-7099-685-4.  V rámci VZ č.1 MSM 21 000 0001.
 • MAREŠOVÁ, Jana. The New Methods of Measurement and Analysis of Geometric Parameters of Tunnels and Application of Standards ISO. In Workshop 2001. Praha: ČVUT, 2001. V rámci grantu ČVUT 300003401
 • MAREŠOVÁ, Jana. Hodnocení geometrie tunelových prstenců. In Odborný seminář doktorského studia 2001 – III. ročník. Brno : VUT, Fakulta stavební, 2001, s.43 – 46. ISSN 1212–9275.  V rámci grantu ČVUT 300003401.
 • MAREŠOVÁ, J. Testování totálních stanic s pasivním odrazem. Geodetický a kartografický obzor. 2001, roč. 47/89, č. 7, s. 150-158. V rámci VZ č.22 CEZ J04/98 21 000 0022.
 • MAREŠOVÁ, J. Teoretický podklad pro využití prostorové polární metody při měření vodorovnosti stavebních objektů. Geodetický a kartografický obzor. 2001, roč. 47/89, č. 6, s.124-129. V rámci VZ č.1 MSM 21 000 0001.
 • MAREŠOVÁ, Jana. Fotogrammetrické metody při měření v tunelech. In Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ. Praha: Katedra mapování a fotogrammetrie, 2000. ISBN 80-01-02305-2 V rámci grantu ČVUT 300003401.
 • MAREŠOVÁ, Jana. Moderní přístroje pro měření geometrického tvaru tunelu. In Aktuálne otázky meračstva a inžinierskej geodézie. Košice: Katedra geodézie a geofyziky, 2000, s. 73 – 83. ISBN 80-7099-595-5. V rámci grantu ČVUT 300003401.

 

Přehled řešených výzkumných projektů a grantů:

 • Poznej Český Krumlov - zpracovatel – Krajinak, o.s.,poskytovatel Ministerstvo kultury České republiky v rámci programu Podpora pro památky UNESCO. 2013
 • Interaktivní nástroj pro management památky UNESCO - zpracovatel – Krajinak, o.s.,poskytovatel Ministerstvo kultury České republiky v rámci programu Podpora pro památky UNESCO. 2012
 • Virtualizační metody při ochraně a propagaci památek – zpracovatel – Krajinak, o.s.,poskytovatel Ministerstvo kultury České republiky v rámci programu Podpora pro památky UNESCO. 2008
 • Nové metody měření a analýzy geometrických parametrů tunelů a aplikace standardu ISO. Katedra speciální geodézie. Fakulta stavební, 2000. Interní grant CVUT.
 • Výzkumné záměry: Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí. Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební, 1999-2004 a Laserové systémy a jejich aplikace. Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební, 1999-2004 – spoluřešitel
 • Grant „Moderní optoelektronické metody topografie ploch“. Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební, 2002-2004 - spoluřešitel


v období materské dovolené byla hlavní realizátorkou několika projektů pro OS Matýsek Roudnice nad Labem, na jejichž základe vzniklo v Roudnici nad Labem Materské centrum (2004 - 2006). Poskytovatelé grantu Ústecký kraj, Nadace VIA apod.