wms služby V ČR

(zdroj www.gepro.cz)

 • TopoCR – HSRS: reliéf, lesy, obce, města, kraje, řeky, nádrže, železnice, silnice, atd. https://bnhelp.netart.cz/cgi-bin/crtopo?
 • 2. vojenské mapování https://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/wms? nebo https://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_map
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. (HEIS VÚV): Corine Land Cover 2000, AOPK atd. https://heis.vuv.cz/data/isapi.dll
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)
  • Oblastní plány rozvoje lesa (OPRL): https://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS
  • Honitby: https://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/honitby.asp?SERVICE=WMS
  • Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků: https://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/landsat.asp?SERVICE=WMS
 • Portál veřejné správy CENIA: https://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/<nazev_sluzby> (<nazev_sluzby>dohledáte dle potřeby na stránkách CENIA)
 • ČÚZK
  • Přehledky, mapy KN, definiční body, mapy bývalého PK https://wms.cuzk.cz/wms.asp
  • Základní mapa 1:10 000 https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Základní mapa 1:50 000 https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Ortofoto barevné https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Státní mapa 1:5 000 vektor https://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Státní mapa 1:5 000 rastr https://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Správní hranice https://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Geonames https://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Bodové pole https://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Přehledové mapy ČR https://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Klady mapových listů https://geoportal.cuzk.cz/WMS_KLADY/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
  • Geografická síť WGS84 https://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEOGRSIT/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
 • ZABAGED
  • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities
 • Geodis Brno: ortofota https://www2.geodis.cz/wms
 • Obecná data pro ČR: okresy, lesy, geologická mapa https://cajthaml.fsv.cvut.cz/cgi-bin/cajdywms?
 • Vodní a větrná eroze půd ČR: https://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)
  • přírodní biotopy, habitaty N2000 https://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_biotopy_wms
  • kritická místa tahu obojživelníků & rybí přechody https://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_druhochr
  • území soustavy Natura 2000 https://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_natura
  • působnost regionálních pracovišť AOPK ČR https://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_pusobnost
  • pole síťového mapování 0. – 3. řádu https://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_sitmap
  • zvláště chráněná území včetně soustavy Natura 2000 https://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu
  • přírodní lesy v České republice https://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/vukoz_prirles
 • Geologie ČR https://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver/wms
  • Hydrogeological map of Czechoslovakia 1 : 1 000 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M
  • Map of water-bearing characteristics 1 : 2 000 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG2M
  • Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (z let 1980-1990) https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200
  • Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (anglická verze) https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology
  • Regionálně geologické schéma České republiky (1 : 2 500 000, anglická verze) https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Regional_Geology
  • Mapa kvartérního pokryvu 1 : 500 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Quarternary_Map
  • Radiometrická mapa 1 : 2 000 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radiometric_Field
  • Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Geomagnetic_Field
  • Půdní mapa 1 : 1 000 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map
  • Mapa radonového rizika 1 : 500 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk
  • Hydrogeologické rajony ČGS 1 : 1 000 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Hydrogeological_Zones
  • Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000 https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Eng_Geol_Zones
 • Liberecký kraj
  • příroda https://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda?SERVICE=WMS
  • protipovodňová opatření https://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/povoden?SERVICE=WMS
 • Jihočeský kraj https://gis.kraj-jihocesky.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1
 • Jihomoravský kraj
  • Územně analytické podklady - A.1. – Výkres hodnot území https://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_A1_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územně analytické podklady - A.2. – Výkres limitů využití území https://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_A2_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územně analytické podklady - A.3. – Výkres záměrů na provedení změn v území https://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_A3_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územně analytické podklady - B.1.1. – Územní závady, ohrožení https://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_B1_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územně analytické podklady - B.1.2. – Střety záměrů na provedení změn v území https://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_B2_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS]
  • Územně analytické podklady - B.1.3. – Podklady pro vymezení rozvojových a specifických území kraje https://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_B3_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní prognóza https://195.113.158.114/WMS_JMK_Uz_prog_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Rastrové územní plány https://195.113.158.114/WMS_JMK_Ras_UP_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie - Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna https://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2232_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie - Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice https://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2233_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie - Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice https://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2234_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie - Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí https://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2236_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie - Urbanistická studie Lednicko-valtický areál https://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2237_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie - Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK https://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2238_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie - Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice JMK https://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2239_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie - Studie jihovýchodní tangenty města Brna https://195.113.158.114/WMS_JMK_US_22310_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní prognóza JMK https://jmk.giportal.cz/JMKWMS/PROGNOZA/wms.asp
  • Účelová katastrální mapa JMK https://195.113.158.114/WMS_JMK_KN_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Podkladové mapy https://195.113.158.114/WMS_PODKLADY_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • ÚP VÚC Břeclavska https://jmk.giportal.cz/JMKWMS/VUCBRECLAV/wms.asp
 • Plzeňský kraj https://mapy.kr-plzensky.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=UPD_obce&
 • Královehradecký kraj https://www.wmap.cz/kr-kralovehradecky/wms/isapi.dll
 • Středočeský kraj
  • IDS Středočeského kraje https://mapy.kr-stredocesky.cz/ids_zony_wms?
  • Pražský region https://www.wmap.cz/vucprazskyregion/isapi.dll?
  • Rakovnicko https://www.wmap.cz/vucrakovnicko/isapi.dll?
  • Střední Polabí https://www.wmap.cz/vucpolabi/isapi.dll?
  • Benešov https://www.wmap.cz/vucbenesov/isapi.dll?
  • Územní plány https://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci_wms?
 • Pardubický kraj
  • tematické https://195.113.178.19/html/wms_tema.dll?
  • topografické https://195.113.178.19/html/wms_topo.dll?
  • územní plány https://195.113.178.19/html/wms_up.dll?
  • ortofota https://195.113.178.19/html/wms_orto.dll?
 • Vysočina
  • obecné https://mapy.kr-vysocina.cz/cgi-bin/wms1?service=WMS
  • tematické https://gis.kr-vysocina.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0&
  • obecné - metropolitky https://gis.kr-vysocina.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?SERVICE=WMS&ServiceName=metropolitky&VERSION=1.1.0&
  • ÚAP - doprava https://gis.kr-vysocina.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?SERVICE=WMS&ServiceName=doprava_uap&VERSION=1.1.1&
 • Moravskoslezský kraj
  • Územní plány obcí a kraje https://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/tms/ows/WMS_MSK_UzemniPlanyObci/ows.php?
  • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací https://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/tms/ows/WMS_MSK_PRVKUK/ows.php?
 • Ústecký kraj
  • Ortofotomapa Ústeckého kraje https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/ortofotomapa_cela/mapserver/WMSServer
  • Maloplošná zvláště chráněná území https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/MZCHU/mapserver/WMSServer
  • Účelová mapa hydrochemických typů vod https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/ucelova_hydro_mapa/mapserver/WMSServer
  • Účelová mapa vyhodnocení kvality podz.vod dle vyhl. 428/2001 Sb. https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/ucelova_mapa_kv_vody/mapserver/WMSServer
  • Účelová hydrogeologická mapa https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/uc_h_m/mapserver/WMSServer
  • Mapa vrtné prozkoumanosti https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/vrt_prozkum/mapserver/WMSServer
  • Ochranná pásma vodních zdrojů https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/ochr_p_vod_zdroju/mapserver/WMSServer
  • Hydrografie https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/hydrografie/mapserver/WMSServer
  • Dopravní infrastruktura ÚK https://gis.kr-ustecky.cz/ArcGIS/services/doprava_projekt/mapserver/WMSServer
 • Olomoucký kraj https://www.iri.cz/orp/mohelnice/ok_wms.htm
  • Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje: výrok https://iri.geo-portal.cz/wmszurok/B/wms.asp?
  • Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje: odůvodnění (koordinační výkres) https://iri.geo-portal.cz/wmszurok/D50/wms.asp?
  • Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje: odůvodnění (ostatní výkresy) https://iri.geo-portal.cz/wmszurok/D/wms.asp?
  • Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity https://iri.geo-portal.cz/wmsrook/Studie/wms.asp?
  • Územní studie - Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje https://iri.geo-portal.cz/wmsvetrniky/Studie/wms.asp?
  • ÚAP ORP Mohelnice https://iri.geo-portal.cz/wmsmoh/vykresy/wms.asp?
 • Město Ostrava: letecký snímek, využití území, uliční síť, městská zeleň, lesy, průmyslové areály, řeky, komunikace, železnice https://gisova.ostrava.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=wms
 • Atlas životního prostředí v Praze: https://www.premis.cz/atlaszp/isapi.dll?MU=CZ
 • Hlavní město Praha
  • Ortofotomapa – aktuální snímkování https://wgp.urm.cz/ArcGIS/services/MAP/letecke_snimky_posledni_snimkovani/MapServer/WMSServer
  • Ortofotomapa – časová řada od roku 2001 https://wgp.urm.cz/ArcGIS/services/MAP/letecke_snimky/MapServer/WMSServer
  • Správní členění https://wgp.urm.cz/ArcGIS/services/DMP/spravni_cleneni/MapServer/WMSServer
  • Digitální obraz katastrální mapy (pro katastrální území bez platné Digitální katastrální mapy) https://wgp.urm.cz/ArcGIS/services/DMP/DOKM/MapServer/WMSServer
  • Technická mapa – účelová mapa povrchové situace https://wgp.urm.cz/ArcGIS/services/DMP/UMPS/MapServer/WMSServer
  • Technická mapa – inženýrské sítě https://wgp.urm.cz/ArcGIS/services/DMP/IS/MapServer/WMSServer
  • Územně analytické podklady hl. m. Prahy https://wgp.urm.cz/ArcGIS/services/UP/UAP_2008/MapServer/WMSServer